Kyrkoval 15 september 2013

KYRKAN 2000

Partipolitiskt obundna i S:t Staffans församling

Om gruppen | Våra mål | Några röster

Kyrkan 2000

Kyrkan 2000 är en partipolitiskt obunden grupp, som vill att kyrkan skall ledas av människor som är engagerade och intresserade av församlingens bästa. Alla församlingsmedlemmar är välkomna att delta i vårt arbete. Hos oss möter du alla åldersgrupper, människor med kompetens inom olika yrkesområden och som är engagerade i församlingen på olika sätt.

Kyrkan 2000 är ansluten till POSK, Partipolitiskt Obundna I Svenska Kyrkan. Vi fortsätter att kalla oss ”Kyrkan 2000” eftersom skiljandet av kyrkan från staten år 2000 innebär nya möjligheter och ett nytt ansvar för oss som fri kyrka.

Kyrkan 2000 har sedan 1998 varit representerad i S:t Staffans församlings förtroendeorganisation och aktivt medverkat i utvecklingen av församlingens verksamhet. Vi har som största grupp i kyrkofullmäktige och kyrkorådet ett mycket gott samarbete med övriga förtroendevalda och är bredda att ta ett fortsatt ansvar för församlingens framtid.

Kyrkan 2000 vill fortsätta arbetet för en öppen folkkyrka och ta till vara och utveckla människors vilja till delaktighet och engagemang. Vi vill arbeta för en dynamisk församlingsverksamhet i lyhördhet för människors behov och i öppen dialog med samhället. Vi vill verka för en församlingsgemenskap där varje människa ses som en gåva och en resurs. Samtidigt vill vi öka medvetenheten om att Svenska kyrkan är en världsvid kyrka med internationellt ansvar.

Till sidans början

Vi vill arbeta för

~ Gudstjänstlivet
Ett rikt gudstjänstliv där kyrkans tro och andligt sökande ska få komma till uttryck i olika gudstjänstformer. Genom vårt engagemang som kyrkvärdar och gudstjänstvärdar eller körmedlemmar vill vi vara med och påverka hur gudstjänsterna utformas.

~ Diakonin
Vi vill stimulera till nya, uppsökande, diakonala insatser i nära samarbete med andra aktörer. Det är viktigt att kyrkan vill vara nära och hjälpa människor i utsatta situationer. Inom församlingen har vi många frivilliga medarbetare och vi vill stödja och uppmuntra dem i deras viktiga arbete.

~ Barn och ungdomar
Vi värnar om dessa mycket viktiga grupper genom engagemang för kyrkans förskola, konfirmanderna och Kyrkans Unga.

~ Mötesplatser för alla åldrar
Kyrkans gemenskap är viktig för oss alla, en gemenskap där man kan växa som människa. Vi vill satsa på kulturarrangemang som föreläsningar, publikankvällar, konserter, studiegrupper och samtalsgrupper.

Till sidans början

Röster ur gruppen

Agge AngussonAgge Angusson
”Jag vill engagera mig i Kyrkan 2000/POSK för att min tro är en mycket central del av mitt liv. Att få vara med och påverka mötesplatsen för andra som delar min tro är något som jag ser fram emot. Det är viktigt att vi upprätthåller kvalitet och att vi med tidens utveckling också utvecklar vår mötesplats så att alla känner sig välkomna, behövda och älskade. Framför allt vill jag ha mer diskussion om ämnena i vardagen och om de forum där dagens medborgare rör sig. De som inte besöker gudstjänsterna regelbundet går miste om något stort och i samband med detta växer också fördomar som för nästa generation bort från kyrkan. Mer diskussion och mer kunnande behövs för att leva i ett mer tolerant samhälle.”


Agneta Enermalm TsiparisAgneta Enermalm Tsiparis
”Fascinerad som jag är av de bibliska berättelserna vill jag gärna dela dem med andra. Söndagens gudstjänst och veckomässan tillsammans med våra ungdomar är en kraftkälla. Tillsammans med andra är jag engagerad i Svenska kyrkans internationella arbete för en bättre värld och i Lunds Ekumeniska kvinnoråd för att bygga gemenskap över samfundsgränserna. I S:t Staffans församling vill jag arbeta för ett ökat gudstjänstdeltagande och för fler tillfällen till samtal.”


Ingela LöfbergIngela Löfberg
”Sedan barndomen har jag varit aktiv i kyrkan med framför allt musik och körsång .Kyrkorummet är inte det viktigaste för mig. Jag anser att det kyrkan ska sätta främst är möjligheten till gemenskap både i tron och i samvaron med andra människor. Alla ska kunna känna att man är en del av och att man ges möjligheten att vara en del av gemenskapen om man önskar.”


Christer LarssonChrister Larsson
”S:t Staffans församling och Svenska kyrkan står inför stora utmaningar i framtiden. Vi måste reflektera över kyrkans roll och arbeta för att göra kyrkan mer synlig i samhället. Diakonins goda arbete skall stödjas och utvecklas för att möta och hjälpa de utsatta i samhället. Vi måste satsa ytterligare på vår barn- och ungdomsverksamhet för att förvissa oss om att nästa generation blir öppna och toleranta i samvaron med andra människor. Detta är något som jag gärna vill vara med och påverka som förtroendevald i församlingen.”

Till sidans början

© KYRKAN 2000    Kontakt: Christer Larsson